Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v podjetju Appoteka d.o.o.

1. Uvod.

Appoteka d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih aplikacij in uporabnikom zagotavlja uporabo lastne oblačne spletne storitve za prodajo prek spleta – Shopamine (www.shopamine.com), ter pripadajoče strojne in programske opreme (v nadaljevanju: Shopamine).

V ta namen Appoteka d.o.o. prejema, zbira in obdeluje določeno količino informacij, med katere sodijo tudi osebni podatki, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov). 

Te Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov vam bodo pomagali bolje razumeti, kako v podjetju Appoteka d.o.o. zbiramo, uporabljamo in shranjujemo vaše osebne podatke – ne glede na to ali ste trgovec, torej registrirani uporabnik storitve Shopamine, nakupovalec, ki kupuje na spletni trgovini, ki je bila ustvarjena s storitvijo Shopamine, ali pa zgolj obiskovalec naše spletne strani (www.shopamine.com). 

Specifika poslovnega modela podjetja Appoteka d.o.o. in njenega sodelovanja z odjemalci storitve Shopamine (registrirani uporabniki oz. trgovci) je namreč ta, da podjetje Appoteka d.o.o. glede določenih podatkov, kot bo podrobneje opredeljeno v nadaljevanju, nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov, glede določenih podatkov, pa nastopa kot upravljavec osebnih podatkov.

 V kolikor ni drugače navedeno, imajo pojmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. osebni podatek, obdelava, upravljavec, obdelovalec, ipd.) ki se pojavljajo v teh Splošnih pogojih obdelave osebnih podatkov, enak pomen kot pojmi iz zadevne uredbe.

Te Splošne pogoje obdelave osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov. 

V kolikor bi te Splošne pogoje obdelave osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na naši spletni strani, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila. 

2. Splošno o tem kdaj podjetje Appoteka d.o.o. nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov.

2.1. Informacije za registrirane uporabnike storitve Shopamine – trgovce.

Trgovci so samostojni podjetniki oziroma pravne osebe, ki na podlagi Splošnih pogojev uporabe in opravljene registracije uporabniškega računa, storitev Shopamine uporabljajo za spletno prodajo in trženje izdelkov, oziroma svojih storitev. 

Če ste trgovec, je ključno, da obiskovalci vaše spletne trgovine, oz. vaše stranke, oz. nakupovalci razumejo, kako zbirate in obdelujete njihove osebne podatke. 

V kolikor uporabljate Shopamine, ste namreč na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in Splošnih pogojev uporabe - upravljavci osebnih podatkov vaših strank in obiskovalcev vaše spletne trgovine, ki je bila ustvarjena s storitvijo Shopamine.

Prav tako vas Splošni pogoji uporabe zavezujejo k temu, da vašo spletno trgovino naredite skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in drugimi zakoni ter predpisi (npr. ZEKom-1), ki to področje urejajo, ter da osebam, katerih podatke obdelujete, nudite vse relevantne informacije ter pravice, ki jim gredo po zadevni uredbi in predpisih. 

Za pomoč pri zagotavljanju navedenega se lahko obrnete na našega poslovnega partnerja: www.gdprpro.si.

2.2. Trgovec kot upravljavec osebnih podatkov.

Vsak trgovec zbira osebne podatke posameznikov (npr. osebna imena, naslovi, elektronski naslovi, IP naslovi, in drugi podatki), ki njegovo spletno trgovino obiščejo oziroma na njej opravijo registracijo ali nakup (v nadaljevanju: nakupovalci), ter nastopa v relaciji do teh podatkov kot upravljavec osebnih podatkov.

Glede na določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, je upravljavec tista pravna oziroma fizična oseba, ki upravlja z osebnimi podatki ter določa namene in sredstva njihove obdelave. 

Trgovec mora kot upravljavec osebnih podatkov nakupovalcev poskrbeti, da obdelava osebnih podatkov nakupovalcev poteka v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ter sprejeti vse ostale potrebne ukrepe.

Za objavo in vsebino splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov, politike zasebnosti, informacij o rabi piškotkov, ter drugih pravnih obvestilih, kakor tudi za vse druge vidike zakonite obdelave in poslovanja z osebnimi podatki nakupovalcev, je v celoti odgovoren vsak posamezen trgovec

Za pomoč pri zagotavljanju navedenega se lahko obrnete na našega poslovnega partnerja: www.gdprslovenija.si.

2.3. Appoteka d.o.o. kot obdelovalec osebnih podatkov, glede katerih trgovci nastopajo kot upravljavci.

Za to da lahko trgovci uporabljajo Shopamine, imajo z Appoteko d.o.o. sklenjene posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki natančno urejajo kako, in pod kakšnimi pogoji smejo Appoteka d.o.o. ter njeni podobdelovalci obdelovati osebne podatke, glede katerih trgovci nastopajo kot upravljavci (npr. osebna imena, naslovi, elektronski naslovi, IP naslovi, in drugi podatki, ki se nanašajo na nakupovalce).

Možnost uporabe storitve Shopamine je mogoča zgolj ob podpisu omenjene pogodbe, kjer je podjetje Appoteka d.o.o. prav tako zavezana k spoštovanju ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki jih za varstvo osebnih podatkov predpiše upravljavec, torej trgovec.

Appoteka d.o.o.  načeloma ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov nakupovalcev in to stori le ko nastopijo pogoji in okoliščine, ki so izrecno opredeljeni v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov (npr. kadar so le te k obdelavi izrecno soglašali na spletni trgovini trgovca, oz. kadar je obdelava potrebna za izvedbo naročila izdelkov ali storitev, ali kadar denimo za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima Appoteka d.o.o. oz. trgovec za obdelavo zakonit interes.

(Časovno obdobje, v katerem Appoteka d.o.o., hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Rok hrambe osebnih podatkov teh Splošnih pogojev za varstvo osebnih podatkov, pod točko 3.7)

2.3.1. Hitri pregled obdelave osebnih podatkov nakupovalcev, ki jo vrši Appoteka d.o.o. kot obdelovalec:

Osebni podatki nakupovalcev / obiskovalcev spletne trgovine trgovca:

Kontaktni podatki upravljavca in obdelovalca:

Kontaktni podatki upravljavca:
posamezni registrirani uporabnik storitve Shopamine oz. trgovec (npr.: razvidni v spodnjem predelu zadevne spletne trgovine oz. pod razdelkom »kontakti podatki« oz. »o nas«)

Kontaktni podatki obdelovalca:
APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o.,Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, MŠ: 3497623000, ID št. za DDV: SI38913739, e-naslov: podpora@shopamine.com

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravne podlage za njihovo obdelavo:

Nameni:
delovanje, vzdrževanje in nadgradnja storitve Shopamine.

(Podrobneje opredeljeno v poglavju Namen obdelave teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.3).

Pravne podlage:
pogodbeni odnos
(pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki je sklenjena z zadevnim trgovcem ter soglašanje s Splošnimi pogoji uporabe storitve), zakon, zakoniti interes in soglasje.

(Podrobneje opredeljeno v poglavju Nameni obdelave in pravne podlage teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.3).

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

(Podrobneje opredeljeno v poglavju Obdelava osebnih podatkov nakupovalcev teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.3.1.1.)

 • osnovne podatki o nakupovalcu,
 • kontaktni podatki nakupovalca,
 • podatke o nakupovalčevih nakupih in izdanih računih, 
 • o uporabi spletne trgovine trgovca s strani obiskovalca / nakupovalca,
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasjih s strani nakupovalca,
 • podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje obiskovalca / nakupovalca spletne trgovine trgovca  (piškotke) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6)

Vrste obdelav:

Shranjevanje (le izjemoma na testnih strežnikih), brisanje, vpogled, spreminjanje, kopiranje (le izjemoma ob nadgradnjah), posredovanje.

Obstoj avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ustvarjanje profilov in iznos osebnih podatkov v tretje države ter mednarodne organizacije:

(3.5.3. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov).

Kategorije oseb ki obdelujejo osebne podatke:

Zaposlene osebe Appoteka d.o.o., ter ob podpisu ustreznih pogodb o obdelavi osebnih podatkov - zunanji izvajalci in drugi pogodbeni pod-obdelovalci. (Za celoten opis glej točko 3.5. Kdo lahko obdeluje osebne podatke v imenu podjetja teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov).

Rok hrambe osebnih podatkov:

(Časovno obdobje, v katerem Appoteka d.o.o., hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Rok hrambe osebnih podatkov teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov pod točko 3.7)

Varovanje osebnih podatkov

(Glej točko 3.8. Varovanje vaših osebnih podatkov teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov).

Pravice posameznikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

(Glej točko 3.9. Kakšne so vaše pravice glede varstva osebnih podatkov? teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov).

2.4. Appoteka d.o.o. in pravice posameznikov – nakupovalcev, katerih podatke podjetje obdeluje kot obdelovalec na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Kadar želijo posamezniki oz. nakupovalci, katerih podatki se obdelujejo s strani trgovca (oz. s strani Appoteke d.o.o. na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov), uveljavljati svoje pravice, ki jim gredo po Splošni uredbi o varstvu podatkov, je odgovornost prvi vrsti na posameznem trgovcu

(Za celoten opis pravic, ki jih imajo nakupovalci po Splošni uredbi o varstvu podatkov, glej točko 3.9. teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov). 

Če se posamezni nakupovalec s svojim zahtevkom (npr. zahteva za dostop do podatkov, popravek, izbris, pravica do pozabe, ipd.) obrne neposredno na podjetje Appoteka d.o.o., podjetje njegov zahtevek nemudoma posreduje trgovcu, na katerega se zahtevek nanaša.

Appoteka d.o.o. tako po navodilu trgovca popravi, izbriše, blokira ali kako drugače izpolni zahtevo nakupovalca.

Appoteka d.o.o. ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi trgovcu ali nakupovalcu nastale zaradi trgovčevega nespoštovanja določil Splošne uredbe o varstvu podatkov, druge zakonodaje, ali določil zadevne pogodbe  o obdelavi osebnih podatkov, ter Splošnih pogojev uporabe Shopamine.

3. Splošne informacije o varstvu  osebnih podatkov, glede katerih Appoteka d.o.o. nastopa kot upravljavec osebnih podatkov.

Kadar Appoteka d.o.o. vrši obdelavo osebnih podatkov glede katerih sama nastopa kot upravljavec (npr. podatki o registriranih uporabnikih storitve – trgovcih, podatki obiskovalcev spletne strani www.shopamine.com/, ipd.), veljaja sledeče:

(Glede obdelave osebnih podatkov, kjer Appoteka d.o.o. nastopa kot obdelovalec, glej 2. točko teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov). 

3.1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov – Appoteka d.o.o.

APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o.
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, MŠ: 3497623000, ID št. za DDV: SI38913739, ki ga zastopa Peter Brenko, direktor (v nadaljevanju: podjetje)

Kontaktni podatki za vsa vprašanja in zahteve, ki so povezana z osebnimi podatki:

 • e-naslov: podpora@shopamine.com
 • poštni na naslov: APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana.

Varstvo vaših osebnih podatkov izvajamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.)  ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

3.2. Katere osebne podatke zbiramo?

Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, je osebni podatek vsakršna informacija, ki  identificira posameznika, oziroma ga naredi določenega ali določljivega. Posameznik je določljiv zlasti takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Podjetje ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen ob vzpostavitvi pogodbenega odnosa (registraciji uporabniškega računa ob soglašanju s Splošnimi pogoji uporabe storitve Shopamine), oziroma kadar za to obstaja izrecna privolitev (npr. ko obiskovalec obišče spletno stran www.shopamine.com in soglaša z uporabo piškotkov) ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima podjetje za obdelavo zakonit interes.

(Časovno obdobje, v katerem Appoteka d.o.o., hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Rok hrambe osebnih podatkov teh Splošnih pogojev za varstvo osebnih podatkov, pod točko 3.7)

Podjetje skladno z nameni, ki so opredeljeni v nadaljevanju pod točko 3.3. v teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, obdeluje naslednje osebne podatke:

1. Osebni podatki registriranih uporabnikov - trgovcev

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • osnovni podatki o registriranem uporabniku - trgovcu (ime in priimek odgovorne osebe podjetja / samostojnega podjetnika, uporabniško ime, geslo uporabniškega računa),
 • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatki za poslovanje (davčna številka oz. ID za DDV, izbrani Shopamine paket / cena, naslov za izdajo računa, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun),
 • podatke o uporabi spletne strani www.shopamine.com  s strani trgovca (datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasjih s strani registriranih uporabnikov - trgovcev (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi obveznih piškotkov),
 • podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje registriranega uporabnika - trgovca (piškotke) (Google Analytics, Intercom, Chargebee, Shopamine, FB Pixle, HotJar) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Vrste obdelav:
Shranjevanje, brisanje, vpogled, spreminjanje, kopiranje, izbris, posredovanje (izjemoma).

2. Osebni podatki obiskovalcev spletne strani www.shopamine.com 

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • osnovni podatki o registriranem uporabniku - trgovcu (ime in priimek odgovorne osebe podjetja / samostojnega podjetnika, uporabniško ime, geslo uporabniškega računa),
 • podatke o uporabi spletne strani www.shopamine.com  s strani obiskovalca (datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcih in oddanih soglasjih s strani registriranih uporabnikov - trgovcev (dokazila o oddanih soglasjih k uporabi obveznih piškotkov),
 • podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje obiskovalca (piškotke) (Google Analytics, Intercom, Chargebee, Shopamine, FB Pixle, HotJar) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Vrste obdelav:
Delovanje, vzdrževanje, nadgradnje aplikacije Shopamine, izdajanje računov, sledenje, spremljanje, oglaševanje.

3. Osebni podatki testnih uporabnikov storitve Shopamine (trial user)

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatke o uporabi spletne strani www.shopamine.com  s strani testnega uporabnika (datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasjih s strani testnega uporabnika (dokazila o oddanih soglasjih k uporabi obveznih piškotkov),
 • podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje testnega uporabnika (piškotke) (Google Analytics, Intercom, Chargebee, Shopamine, FB Pixle, HotJar) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Vrste obdelav:
Shranjevanje, brisanje, vpogled, spreminjanje, kopiranje, izbris, posredovanje (izjemoma).

4. Osebni podatki drugih poslovnih partnerjev

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatke iz korspondenc in komunikacij

Vrste obdelav:
Shranjevanje, brisanje, vpogled, spreminjanje, kopiranje, izbris, posredovanje (izjemoma).

Pravna podlaga:
Pogodbeni odnos (pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki je sklenjena z zadevnim trgovcem, oz. soglasje, ki ga je za namestitev piškotkov nakupovalec oddal trgovcu)

Namen:
Zagotavljanje storitve Shopamine iz temeljnega razmerja med podjetjem in trgovcem.

Omogočanje gostovanja podatkov pri podizvajalcu (pogodba o podobdelavi), ter izjemoma na lastnem strežniku (za namene izvedbe testiranj oz. zavarovanj podatkov).

Nudenje oskrbovalnih in podpornih storitev ter nadgraditev.

Vrste podatkov in podrobnejša obrazložitev:
Za namene zagotavljanja temeljne funkcionalnosti storitve Shopamine, imajo zaposleni v podjetju oziroma 3. osebe, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe o podobdelavi (glej točko 3.5.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov) izjemoma vpogled v:

 • osnovne podatke nakupovalca (ime in priimek),
 • kontaktni podatki nakupovalca (elektronski naslov, telefonska številka),
 • podatki o nakupovalčevih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila),
 • podatke o uporabi spletne trgovine trgovca s strani obiskovalca / nakupovalca (datumi in ure obiskov spletne trgovine trgovca, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcih in oddanih soglasjih s strani obiskovalca / nakupovalca, (dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, dokazila o oddanih soglasjih k uporabi obveznih piškotkov), podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje obiskovalca / nakupovalca spletne trgovine trgovca  (piškotke) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov pod točko 3.6.)

Podjetje prav tako zagotavlja gostovanje podatkov pri podizvajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o podobdelavi osebnih podatkov.

Za namene nudenje oskrbovalnih in podpornih storitev ter nadgraditev, lahko zaposlene osebe podjetja ter drugi pogodbeni podobdelovalci, vpogledujejo, dostopajo in celo kopirajo (ob naknadnem uničenju) določene podatke, zaradi izvedbe nujnih del, kot na primer nadgrajevanja programske opreme, oziroma kadar je to nujno potrebno za ohranjanje enake ravni storitve, odpravljanja morebitnih napak znotraj podporne programske opreme, strežniške infrastrukture ali podatkovne baze trgovca, ter za namene izvajanje morebitne nadgradnje, ki je v direktni povezavi s ponujeno storitvijo Shopamine.

Pravna podlaga:
Zakon.

Namen:
Urejanje na podlagi zahteve in za namene uveljavljanja pravic nakupovalca na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Vrste podatkov in podrobnejša obrazložitev:

Za namene uresničevanja njegovih pravic po zadevni uredbi, oziroma na podlagi predhodne zahteve trgovca, lahko podjetje kot pogodbeni obdelovalec vpisuje, ureja, popravlja, ali kako drugače obdeluje osebne podatke nakupovalca

Pravna podlaga:
Zakoniti interes

Namen:
Obdelovanje na podlagi drugih zakonitih interesov podjetja.

Vrste podatkov in podrobnejša obrazložitev:
Zakoniti interesi podjetja med drugim vključujejo ukrepe za preprečevanje, zaznavo in preiskovanje prevar in drugih škodljivih ravnanj.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov podjetju prav tako omogoča, da določene osebne podatke obdeluje za namene zavarovanja svojih interesov v pravdnih oziroma drugih postopkih (npr. kršitev pravic intelektualne lastnine ali drugega zakona, obstoj civilnopravnega spora med podjetjem in osebo, na katero se podatki nanašajo, obstoj inšpekcijskega postopka zoper podjetje, ipd.).

3.3.2. Nameni obdelave in pravne podlage – kadar podjetje Appoteka d.o.o. nastopa kot upravljavec osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani, testnih in registriranih uporabnikov oziroma trgovcev ter drugih poslovnih partnerjev.

3.3.2.1. Obdelava osebnih podatkov testnih in registriranih uporabnikov oziroma trgovcev

Pravna podlaga: Pogodbeni odnos

Namen:

Zagotavljanje storitve Shopamine

Omogočanje gostovanja podatkov pri podizvajalcu (pogodba o podobdelavi), ter izjemoma na lastnem strežniku (za namene izvedbe testiranj oz. zavarovanj podatkov).Nudenje oskrbovalnih in podpornih storitev ter nadgraditev.

Podrobnejša obrazložitev:

Za namene zagotavljanja temeljne funkcionalnosti storitve Shopamine, imajo zaposleni v podjetju oziroma 3. osebe, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe o podobdelavi (glej točko 3.5.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov teh teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov) izjemoma vpogled v:

- osnovne podatke in kontaktne podatke testnih in registriranih uporabnikov oziroma trgovcev
- podatke, ki so potrebni za poslovanje (davčna številka oz. ID za DDV, izbrani Shopamine paket / cena, naslov za izdajo računa, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun),
- podatke o uporabi spletne strani www.shopamine.com  
- podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev in oddanih soglasjih
- podatki, ki so vezani na spletne identifikatorje testnega / registriranega uporabnika oziroma trgovca spletne strani www.shopamine.com  (piškotke) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Podjetje prav tako zagotavlja gostovanje podatkov pri podizvajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o podobdelavi osebnih podatkov.

Za namene nudenje oskrbovalnih in podpornih storitev ter nadgraditev, lahko zaposlene osebe podjetja ter drugi pogodbeni podobdelovalci, vpogleduje, dostopajo in celo kopirajo (ob naknadnem uničenju) določene podatke, zaradi izvedbe nujnih del, kot na primer nadgrajevanja programske opreme, oziroma kadar je to nujno potrebno za ohranjanje enake ravni storitve, odpravljanja morebitnih napak znotraj podporne programske opreme, strežniške infrastrukture ali podatkovne baze trgovca, ter za namene izvajanje morebitne nadgradnje, ki je v direktni povezavi s ponujeno storitvijo Shopamine.

Pravna podlaga: Zakon

Namen:

Urejanje na podlagi zahteve in za namene uveljavljanja pravic nakupovalca na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Podrobnejša obrazložitev:

Na podlagi predhodne zahteve testnega / registriranega uporabnika oziroma trgovca lahko podjetje ureja, briše, popravlja, ali kako drugače obdeluje zadevne osebne podatke za namene uresničevanja pravic posameznika po zadevni uredbi.

Pravna podlaga: Zakoniti interes

Namen:

Obdelovanje na podlagi drugih zakonitih interesov podjetja.

Podrobnejša obrazložitev:

Zakoniti interesi podjetja med drugim vključujejo ukrepe za preprečevanje, zaznavo in preiskovanje prevar in drugih škodljivih ravnanj.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov podjetju prav tako omogoča, da določene osebne podatke obdeluje za namene zavarovanja svojih interesov v pravdnih oziroma drugih postopkih (npr. kršitev pravic intelektualne lastnine ali drugega zakona, obstoj civilnopravnega spora med podjetjem in osebo, na katero se podatki nanašajo, obstoj inšpekcijskega postopka zoper podjetje, ipd.).

Pravna podlaga: Soglasje

Namen:

Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne spletne strani www.shopamine.com (Google Analytics, Intercom, Chargebee, Shopamine, FB Pixle, HotJar) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Izrecno soglasje za neposredno tržno komuniciranje s testnim / registriranim uporabnikom oziroma trgovcem.*

*Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na e-naslov: podpora@shopamine.com

Podrobnejša obrazložitev:

V primeru soglašanja s piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani www.shopamine.com: se obdelava vrši za namene splošne statistična obdelave podatkov o testnih / registriranih uporabnikih oziroma trgovcih in njihovih interakcij s spletno stranjo www.shopamine.com, za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije trenutnih in bodočih ponudb, ki niso omejene na storitev Shopamine.

V okviru neposrednega tržnega komuniciranja s testnim / registriranim uporabnikom oziroma trgovcem (preko e-naslova) vam podjetje skuša predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij s spletno stranjo www.shopamine.com.

3.3.2.2. Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani www.shopamine.com.

Pravna podlaga: Soglasje

Namen:

Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne spletne strani www.shopamine.com (Google Analytics, Intercom, Chargebee, Shopamine, FB Pixle, HotJar) (glej poglavje Piškotki teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov, pod točko 3.6.)

Podrobnejša obrazložitev:

V primeru soglašanja s piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani www.shopamine.com: se obdelava vrši za namene splošne statistična obdelave podatkov obiskovalcev in njihovih interakcij s spletno stranjo www.shopamine.com, ter za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregacije obnašanj obiskovalcev na spletni strani, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije trenutnih in bodočih ponudb, ki niso omejene na storitev Shopamine, pri čemer se podjetje lahko posluži tudi avtomatizirane obdelave in profiliranja.

3.3.2.3. Obdelava osebnih podatkov drugih poslovnih partnerjev podjetja

Pravna podlaga: 
Pogodbeni odnos oziroma pogajanje z namenom sklenitve pogodbe

Namen:

Splošno poslovanje in poslovno komuniciranje

Podrobnejša obrazložitev:

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izvajanja pogodb, katerih stranka je podjetje (v teh primerih obdelujemo predvsem kontaktne podatke kontaktnih oseb naših poslovnih partnerjev zato, da lahko z njimi poslujemo). Napisano velja tudi v primerih, ko se s potencialnim poslovnim partnerjem pogajamo z namenom, da bi se z njim sklenila pogodba (npr. dopisovanje po elektronski pošti).

 

V obeh opisanih primerih za obdelavo osebnih podatkov ne potrebujemo izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz namena, da poslovni partnerji imajo z nami pogodbo, oziroma jo želijo skleniti.

3.4. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje za obdelavo ne uporablja avtomatskega profiliranja.

3.5. Kdo lahko obdeluje osebne podatke v imenu podjetja

3.5.1. Določeni zaposleni v podjetju

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.5.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom ter organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

3.5.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

• računovodski servis
• ponudnik gostovanja
• vzdrževalci IT sistemov
• ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil
• ponudniki plačilnih sistemov
• ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci
• ponudniki rešitev za spletno oglaševanje

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

3.5.3. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

Podjetje in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite na zahtevo, poslano na elektronski ali fizični naslov:

- na e-naslovu: podpora@shopamine.com
- po pošti na naslov: APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana.

3.6. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran http://www.shopamine.com/piskotki.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani http://www.shopamine.si/ in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki. 

Določimo lahko tudi trajanje vaše spletne seje na strani, katere aktivnosti ste izvedli na strani, ter npr. katere podatke ste vnesli v obrazce, vse to pa se izvaja z vidika nudenja temeljnih funkicionalnost spletne strani in iz varnostnih razlogov. Informacije o vašem operacijskem sistemu in njegovi različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporabljate, nam pomagajo zagotoviti, da se bodo naše spletne strani in podstrani pravilno prikazovale na vaših napravah, saj jih le tako lahko nenehno izboljšujemo in prilagajamo vašim tehničnim potrebam.

3.7. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. 

Podjetje bo hranilo vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš uporabniški račun in spletno trgovino, za izpolnitev vaših naročil paketov, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti podjetjea in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate različne ugodnosti ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih oodjetje obdeluje na podlagi zakona, bo podjetje hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in oodjetjeom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani podjetje podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika (soglasja) ali zakonitega interesa, podjetje hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. do prejema zahteve po prekinitvi obdelave. Podjetje take podatke izbriše še pred preklicom le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

3.8. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

To dosegamo s kombinacijo fizičnega varovanja prostorov, opreme in sistemske programske opreme obdelovalca, z prilagoditvami in varnostnimi posodobitvami aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih.

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).

Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

3.9. Kakšne so vaše pravice glede varstva osebnih podatkov?

V zvezi s temi Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, se lahko brez zadržkov obrnete na naš e-naslov: podpora@shopamine.com.

Prav tako lahko na navedeni naslov pošiljate vaše zahteve in uveljavljate vaše pravice. 

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

3.9.1. Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej poglavje 3.3. Nameni obdelave in pravne podlage teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev (soglasje) je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje na e-naslov: podpora@shopamine.com

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. tržno komuniciranje s posameznikom).

3.9.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od podjetja (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

3.9.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

3.9.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d) podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

3.9.5. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,
(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
(c) podejetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podejetja prevladajo nad vašimi razlogi.

3.9.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetje) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

3.9.7. Pravica do ugovora obdelavi

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

3.9.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

- Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

4. Končne določbe

Podjetje si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov za namene zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov ali s pogodbo, ki sta jo sklenila podjetje in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje. 

Te Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od avgusta 2019 dalje.

Appoteka d.o.o.

© Shopamine. Website running on Shopamine. Nastavitve piškotkov

Na spletni strani Shopamine poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Shopamine
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.