Splošni pogoji uporabe Shopamine

Uvod

Splošni pogoji uporabe storitve Shopamine, skupaj z vsemi sprejetimi spremembami, ter drugimi operacijskimi pravili in pravilniki podjetja APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, urejajo uporabo in dostop do spletne strani https://www.shopamine.com, ter do vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so z njo povezane (zlasti myshopamine.com, shopamine.si in vseh njenih jezikovnih različic), vseh vsebin, funkcionalnosti in storitev, ki se zagotavljajo na teh spletnih mestih ali prek njih, vključno s katero koli različico Spletne storitve Shopamine oz. preizkusno različico, in uporabo katere koli druge spletne strani, aplikacije, izdelka, programske opremo ali storitve, povezane s produktom Shopamine, v kolikor te niso urejene s svojimi posebnimi pogoji uporabe.

Pred uporabo spletne storitve Shopamine je potrebno skrbno preberati te splošne pogoje. V primeru morebitnih vprašanj, se lahko obrnete na naslov podpora@shopamine.com, oziroma pokličete na +386 30 220 500. 

Obiskovalec spletne strani https://www.shopamine.com z obiskom oziroma navigacijo po tej spletni strani, konkludentno pristaja na spoštovanje teh splošnih pogojev v tistem delu, ki se nanašajo na uporabo spletne strani.

Medsebojna razmerja med podjetjem APPOTEKA d.o.o. in tistim obiskovalcem spletne, ki z namenom uporabe spletne storitve Shopamine, kreira uporabniški račun Shopamine, pa prav tako urejajo ti splošni pogoji, v vseh relevantnih delih, od trenutka, ko Uporabnik v postopku kreiranja računa Shopamine prek spletnega Obrazca sprejme splošne pogoje (glej 10. člen teh pogojev).

Če se s pogoji ne strinjate, ste dolžni nemudoma zapustiti spletno stran https://www.shopamine.com oz. postopati v smeri, v kateri vaša ravnanja ne rezultirajo v aktivaciji uporabniškega računa Shopamine, oz. ste dolžni podjetje APPOTEKA d.o.o. kontaktirati, da se lahko vaš obstoječi uporabniški račun deaktivira.

Ti pogoji se lahko občasno spremenijo (glej 32. člen teh pogojev). 

Ti pogoji so lahko dopolnjeni z drugimi operacijskimi pravili in pravilniki podjetja (npr. Pravilnikom o zasebnosti). V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev uporabe in bolj specifično določbe nekega drugega pravila oz. pravilnika, prevlada slednje.

Za prikazovanje in uporabo spletne strani  https://www.shopamine.com, in spletne storitve Shopamine, boste morda morali imeti nameščeno določeno strojno in programsko opremo, za kar ste kot obiskovalec oz. Uporabnik, odgovorni sami.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Izrazi v Splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

1. Appoteka je APPOTEKA, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, MŠ: 3497623000, ID št. za DDV: SI38913739, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. 2009/5894, osnovni kapital 28.125,00 € je vplačan v celoti.

2. Spletna storitev Shopamine (v nadaljevanju kot Shopamine) je računalniški sistem s pripadajočo strojno in programsko opremo, s katerim Appoteka zagotavlja storitve po teh Splošnih pogojih. Shopamine je spletna storitev, ki je v izključni lasti Appoteke.

3. Splošni pogoji so vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe Shopamine (v nadaljevanju kot SP).

4. Uporabnik je oseba, ki uporablja Shopamine bodisi kot Trgovec bodisi kot Pooblaščeni uporabnik.

5. Trgovec je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki uporablja Shopamine za spletno prodajo, je sprejela te Splošne pogoje ter se prijavila v Shopamine kot Trgovec. To je oseba, ki prek Shopamine prodaja in/ali trži izdelke in/ali ponuja in/ali trži nakup storitev.

6. Nakupovalec je fizična ali pravna oseba, ki na spletnih straneh, ki jih je prek Shopamine ustvaril Trgovec, nakupuje izdelke in/ali storitve.

7. Pooblaščeni uporabnik je vsaka oseba, ki jo Trgovec pooblasti za upravljanje z računom Shopamine. Pooblaščeni uporabnik je lahko Administrator računa in/ali Urednik vsebin.

8. Uporabnina je mesečno denarno nadomestilo, ki ga v skladu s SP Trgovec plačuje Appoteki za uporabo Shopamine.

9. Obrazec je obrazec za kreiranje računa Shopamine in je dostopen preko Domače strani Shopamine. Vstopna koda so parametri, potrebni za uspešno prijavo v Shopamine. Ta pojem združuje: E-poštni naslov in geslo za vstop v administratorski vmesnik.

10. Imetnik vstopne kode je fizična oseba, ki kot samostojni podjetnik uporablja Shopamine kot Uporabnik. Če gre za pravno osebo, je imetnik vstopne kode tista fizična oseba, ki jo pravna oseba imenuje za pooblaščenca za uporabo Shopamine. Šteje se, da je zakoniti zastopnik pravne osebe vedno tudi Uporabnik.

11. Spletna stran Shopamine se nahaja na naslovu https://www.shopamine.com/.

12. Paket je skupek storitev oziroma ugodnosti, katerih obseg in cena je vnaprej določena, in ki jih Uporabnik pridobi od Appoteke, ter zanj mesečno plačuje dogovorjeno Uporabnino. 

2. člen

S SP so določeni pogoji uporabe Shopamine ter pravice in dolžnosti Uporabnika. SP urejajo pogodbeno razmerje med Appoteko in Trgovcem, za katerega Appoteka opravlja storitve v zvezi z uporabo Shopamine ter določajo medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova. SP določajo tudi medsebojne pravice in obveznosti med Appoteko in Pooblaščenim uporabnikom.

II. OPIS SPLETNE STORITVE SHOPAMINE

3. člen

Shopamine omogoča Uporabniku hitro postavitev spletne strani s spletno trgovino. Uporabnik preko svojega računa Shopamine ustvari in upravlja z vsebino svoje spletne strani, s spletnim katalogom izdelkov in/ali storitev ter s spletno trgovino.

Shopamine omogoča, da Uporabnik brezplačno uporabi že izdelane generično oblikovane predloge. Če Uporabnik teh ne želi uporabljati, lahko na svoje stroške uporabi svoje oblikovanje podobe spletne trgovine.

Administratorski vmesnik je Uporabniku dostopen preko Domače strani Shopamine. Uporabniku je dostopna tudi dokumentacija za priklop podpornih ali vzporednih storitev (npr. povezava Shopamine s sistemom za vodenje zalog ali z računovodstvom).

Vsaka nova funkcionalnost bo praviloma na voljo vsem Uporabnikom. Appoteka lahko kadarkoli brez vnaprejšnega obvestila in brez kakršnegakoli nadomestila Uporabniku ukine katerokoli funkcionalnost Shopamine, ki je Uporabniku na voljo brezplačno, ali kot del njegovega paketa. 

Spremembe cen oziroma funkcionalnost in njihovo obveščanje ureja 18. člen teh SP.

4. člen

Appoteka lahko Trgovcu ponuja tudi podporne storitve, ki so opisane na Domači strani Shopamine. Podporne storitve je Appoteka dolžna izvesti strokovno, vestno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka, ter na najracionalnejši način.

Podporne storitve se izvajajo na podlagi pisnega naročila Trgovca, poslanega po elektronski ali klasični pošti na kontaktni naslov Appoteke. Na podlagi naročila Appoteka izda Trgovcu pisno ponudbo za izvedbo podpornih storitev s specifikacijo storitev in cene. V primeru potrditve ponudbe se podporne storitve lahko izvedejo tudi z uporabo naročilnice ali delovnega naloga. Kadar bo to potrebno, bosta Appoteka in Trgovec za izvedbo podpornih storitev sklenili samostojno pogodbo.

Za izvedbo podpornih storitev mora Trgovec plačati Appoteki ustrezno doplačilo k Uporabnini, v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke.

5. člen

V dogovoru s Trgovcem in proti plačilu, lahko Appoteka opravi tudi storitve razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine. Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja spletne trgovine izrecno soglaša, da na novo razvite oz. nadgrajene funkcionalnosti iz prejšnjega stavka ostanejo v izključni lasti Appoteke, ki jih brez kakršnegakoli nadomestila Trgovcu lahko prosto ponudi v uporabo tudi ostalim Uporabnikom.

III. POGOJI UPORABE SISTEMA SHOPAMINE

6. člen

Vsak Uporabnik Shopamine mora izpolnjevati hkrati vse naslednje pogoje:

 • da je v Obrazcu za kreiranje računa za uporabo Shopamine navedel resnične podatke; in
 • da je v postopku kreiranja računa sprejel SP in potrdil svojo istovetnost; in
 • da je samostojni podjetnik, oz. zakoniti zastopnik pravne osebe ali da je s strani pravne osebe pooblaščen za uporabo Shopamine;
 • da korektno posluje z vstopnimi podatki.

Trgovec mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da redno poravnava vse obveznosti do Appoteke.

Pooblaščeni uporabnik Shopamine mora dodatno k pogojem iz prvega odstavka izpolnjevati hkrati še pogoj, da ima pooblastilo Trgovca za upravljanje z računom Shopamine.

7. člen

Z izdajo gesla za vstop v administratorski vmesnik, je Uporabniku omogočena uporaba Shopamine. Posledično je Uporabnik zavezan z določili teh SP, ter k uporabi pravil, ki so določena z navodili za uporabo storitve, k spoštovanju vsakokratnih navodil tehničnega osebja Appoteke, in k uporabi spletne storitve, skladno s pravili dobre poslovne prakse.

Uporabnik mora vstopno kodo varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter tako, da vztrajno onemogoča, da bi vstopna koda prišla v posest tretjih oseb.

Uporabnik ne sme vstopne kode prenesti na tretjo osebo, brez izrecnega in predhodnega pisnega dovoljenja Appoteke.

Vso škodo, in vse nevarnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z zlorabo, pozabo, izgubo oz. odtujitvijo vstopne kode ali njenega dela, nosi Uporabnik sam.

Za vsako zlorabo, pozabo, izgubo oz. odtujitev vstopne kode ali njenega dela, ki je pripisljiva naklepnemu ali malomarnemu ravnanju Uporabnika, in zaradi katere je Appoteki nastala škoda, oziroma je zaradi tovrstnega ravnanja nastala škoda tretji osebi, ki lahko posledično zoper Appoteko vloži zahtevek, je Uporabnik Appoteki odškodninsko odgovoren, po pravilih civilnega prava.

8. člen

Appoteka bo avtomatično in v najkrajšem možnem času, ki ne bo daljši od 24 ur, Uporabniku začasno onemogočila uporabo Shopamine, ob nastopu naslednjih primerov:

 • če je bil 10 krat zaporedoma neuspešno izveden poizkus vstopa v Shopamine, z napačnim geslom za vstop v administratorski vmesnik;
 • če je bila prijavljena zloraba, pozabitev, izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do gesla za vstop v administratorski vmesnik;
 • če obstajajo razlogi za sum o tem, da je prišlo do zlorabe oziroma nepooblaščenega dostopa do Shopamine.

Po prenehanju začasne ustavitve, lahko Appoteka Uporabniku za nadaljevanje uporabe Shopamine izda novo geslo za vstop v administratorski vmesnik.

9. člen

Uporaba Shopamine, ki ni v skladu s SP, navodili za uporabo storitve, vsakokratnimi navodili tehničnega osebja Appoteke in dobro poslovno prakso uporabe spletne storitve, se šteje za zlorabo sistema in je strogo prepovedana.

Za zlorabo sistema šteje zlasti:

 • vdor v Shopamine ter poskus vdora;
 • povzročitev oz. poizkus povzročitve škode na spletnih straneh narejenih z uporabo Shopamine ali v Shopamine;
 • branje sistemskih datotek Shopamine, tudi če so te dostopne;
 • oškodovanje oz. poizkus oškodovanja Uporabnikov ali Appoteke
 • sum goljufije ali drugega nezakonitega dejanja;
 • uporaba Shopamine za drugačen namen kot je določen s SP (npr.za oddajanje spletnih strani naprej tretjim osebam ipd.);
 • objava vsebin, ki so v nasprotju s predpisi Evropske Unije ter v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli;
 • objava nasilnih, obrekljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali kakorkoli za javnost spornih vsebin;
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene protizakonitemu uničenju ali vlomu v druge sisteme (npr. virus, rootkit, exploit, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki so namenjene katerikoli drugi dejavnosti, ki je v nasprotju z namenom Shopamine (npr. roboti, warezi, ipd.);
 • objava ali namestitev vsebin, ki bi lahko kakorkoli škodovale dobremu imenu in/ali finančni stabilnosti Appoteke;
 • pošiljanje nadležne elektronske pošte (SPAM) in masovnih oglasnih sporočil, ki v naslovu ali telesu sporočila ali v priponki vsebuje navedbo elektronskega naslova ali domeno, ki vključuje besedo “appoteka” ali “shopamine” ali, če je katerakoli od teh besed vključena v besedilo v naslovu ali telesu sporočila ali se nahaja v priponki.

Appoteka lahko omenjene in druge zlorabe zazna sama, lahko pa je o njih obveščena s strani tretjih oseb oziroma pristojnih javnih organov.

V določenih primerih zaznanih zlorab, bo Appoteka poizkusila Uporabnika, iz čigar računa le te izvirajo oziorma so povezane z njim, o tem pravočasno obvestiti. To velja predvsem v primerih, v katerih tovrstno postopanje Appoteke ne bo v nasprotnem interesu z interesom tretje osebe, oziroma organa pregona (npr. situacije, ko se je zloraba vršila preko ugrabljenega uporabniškega računa).

IV. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN APPOTEKO

10. člen

Medsebojna razmerja med Appoteko in Uporabnikom, ki zadevajo poslovanje prek Shopamine so urejena neposredno s SP. Appoteka se v skladu s SP zaveže Trgovcu omogočiti uporabo Shopamine, Trgovec pa se zaveže, da bo za uporabo teh storitev Appoteki plačeval Uporabnino. Pogodba o uporabi Shopamine v smislu določila tega odstavka je sklenjena v trenutku, ko Uporabnik v postopku kreiranja računa Shopamine, prek spletnega Obrazca sprejme SP.

Medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka so ustanovljena in urejena za nedoločen čas in v vsakem posameznem primeru začnejo učinkovati s trenutkom sprejema SP.

11. člen

Uporabniku Shopamine je na voljo tehnična podpora, ki se vrši preko elektronske pošte podpora@shopamine.com. Appoteka bo upoštevala le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na podpora@shopamine.com (ali support@shopamine.com) iz v Obrazcu navedenega kontaktnega naslova elektronske pošte Uporabnika.

Appoteka bo tehnično podporo nudila ob delavnikih med 10.00 in 17.00 uro, pri čemer bodo zahtevki za podporo obravnavani po vrstnem redu njihovega prejema. Appoteka bo zahtevke skušala rešiti v primernem času, pri čemer ni dolžna rešiti zahtevka v celoti, temveč le toliko, da je omogočena nadaljnja uporaba Shopamine.

Appoteka si pridržuje pravico do opravljanja rednih in izrednih tehničnih vzdrževalnih posegov v Shopamine, ki se bodo praviloma izvajali med 00.00 in 06.00 uro zjutraj ali ob sobotah, dela prostih dnevih in praznikih.

Appoteka bo Uporabnika obveščala o rednih in izrednih posegih iz prejšnjega odstavka le, če bo načrtovana prekinitev delovanja daljša od 15 minut. Obveščanje iz prejšnjega stavka se izvaja prek Domače strani ali preko v Obrazcih navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika, in sicer najmanj en dan pred načrtovanim rednim posegom oz. v primeru izrednega posega, takoj ko je to mogoče.

12. člen

Uporabnik mora pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani narejenih s Shopamine upoštevati predpise s področja varstva pravic industrijske lastnine, kakor tudi avtorskih in sorodnih pravic, in vseskozi zagotavljati, da so objavljeni materiali, besedila, gradiva in vsa druga vsebina, kakor tudi vse vsebine, ki podpirajo dodatne funkcionalnosti spletnih strani (kot npr. skripte, programi ipd.) prosti avtorskopravnih zahtevkov avtorjev oz. zahtevkov lastnikov industrijske lastnine oz. tretjih upravičenih oseb, oz. da so tovrstne vsebine  dane v splošno uporabo vsem preko ustrezne licence, oz. da nosilci avtorskih pravic oz. pravic industrijske lastnine, ki sodelujejo, so sodelovali oz. bodo sodelovali pri postavitvi, upravljanju in urejanju vsebine spletnih strani, soglašajo s prenosom in uporabo njihovih avtorskih pravic oz. pravic industrijske lastnine na Trgovca v obsegu, ki ustreza namenu njihove rabe na dotični spletni strani.

Vsakršno ravnanje in objavljanje na spletnih straneh narejenih s Shopamine, ki ni v skladu s prejšnjim odstavkom, ni dovoljeno.

Za vsako ravnanje Uporabnika, zaradi katerega je Appoteki nastala škoda, oziroma je zaradi njega nastala škoda tretji osebi, ki lahko posledično zoper Appoteko vloži zahtevek, je Uporabnik Appoteki odškodninsko odgovoren, po pravilih civilnega prava.

13. člen

Appoteka si pridržuje pravico pregledovati vsebino spletnih strani Trgovca v Shopamine in ima pravico odstraniti katerokoli vsebino, ki je v nasprotju s SP. Appoteka bo prav tako odstranila vsakršno vsebino na podlagi uradnega poziva javnega organa oz. tretje osebe, ki bo ustrezno izkazoval kršitev avtorske pravice oz. pravice industrijske lastnine, ali kršitev kakšne druge varovane pravice oziroma predpisa.

Za vsebino in varnost spletnih strani, kataloga izdelkov in spletne trgovine je odgovoren Trgovec. Če bo Trgovec prek Shopamine uporabljal kakršnekoli dovoljene skripte in programe, ki niso v lasti Appoteke, je v celoti odgovoren tudi za njihovo pravilno delovanje in redno posodabljanje.

Appoteka ne nudi podpore za uporabo teh zunanjih storitev.

V. OBRAČUN STORITEV

14. člen

Uporaba Shopamine je brezplačna v preizkusnem obdobju, ki traja 14 dni in spletna stran, narejena s Shopamine, še ni objavljena. Ob prvi objavi ali po preteku 14 dnevnega preizkusnega obdobja, Appoteka za nadaljevanje uporabe Shopamine Trgovcu zaračunava mesečno denarno nadomestilo v obliki Uporabnine + DDV.

Uporabnina se obračuna vnaprej za obdobje enega meseca in se nato obračunava za vse nadaljnje mesece, dokler Uporabnik ne prekliče uporabe storitve Shopamine tako da zapre račun znotraj administracijskega vmesnika, oziroma to stori na posebni podstrani, ki se ustvari hkrati z odprtjem računa, ali da o tem v primernem času obvesti Apoteko prek elektronske pošte oziroma telefonskega klica.

Uporabnina je vsakokrat določena v paketu, ki ga Uporabnik izbere ali katerega mu določi Appoteka ob aktivaciji njegovega računa. Uporabnina je sestavljena iz osnovnega fiksnega mesečnega zneska, ki je odvisen od izbranega paketa in dodatkov. V določenih primerih je lahko Uporabnini dodan tudi variabilen znesek. Fiksni mesečni znesek se lahko razlikuje glede na državo, v kateri se storitev Shopamine trži, obračun dodatkov pa je odvisen od dejansko izbranih dodatkov, ki jih Trgovec v Shopamine izbere sam, ali pa mu jih po predhodnem dogovoru s Trgovcem, določi Appoteka. Izračun mesečne Uporabnine je določen z vsakokrat veljavnim Cenikom Shopamine, ki je dostopen na Domači strani Shopamine. 

Appoteka lahko s Trgovcem sklene tudi individualni dogovor glede višine ali izračuna Uporabnine, ki ni vezan na vsakokrat veljavni Cenik Shopamine.

Fiksni del Uporabnine, se zmeraj zaračunava za prihodnje obdobje uporabe. V primeu, da se Appoteka in Trgovec dogovorita za variabilni del Uporabnine, se le ta zaračunava v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

V spodnji tabeli je prikazan primer strukture računov v primeru, ko se trgovec in Appoteka dogovorita, da Uporabnina vsebuje tudi variabilen del.

Primer uporabnine, ki vključuje variabilni del:

Datum izdaje računaFiksni mesečni znesekVeljavnost uporabnine doVariabilni delObračun variabilnega dela za mesec
 25.1.2050da25.2.2050daza obdobje od 25.12.2049 do 25.01.2050
25.2.2050da25.3.2016daza obdobje od 25.01.2050 do 25.02.2050
itd.    

Primer za uporabnino, ki vključuje zgolj fiksni del:

Datum izdaje računaFiksni mesečni znesekVeljavnost uporabnine doVariabilni delObračun variabilnega dela za mesec
25.1.2050da25.2.2050ne/
25.2.2050da25.3.2016ne/
itd.    

Presečni datum na katerega zapade plačilo uporabnine (variabilni in fiksni del), je datum na katerega je trgovec aktiviral svoj plačljivi Shopamine račun, ki mu je prištet 1 mesec.

15. člen

Izvedba podpornih storitev ni zajeta z Uporabnino in se obračuna posebej v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke. Appoteka in Trgovec ceno storitev razvoja in nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine določita na podlagi ocene porabljenega časa in vsakokrat veljavnega Cenika Appoteke.

Če se na zahtevo Trgovca podporne storitve izvajajo na lokaciji Trgovca, bo Appoteka zaračunala te storitve tudi po dejansko porabljenem času, ki se izrazi kot vsota časa prisotnosti pri Trgovcu. Če se storitve na zahtevo Trgovca izvajajo na lokaciji izven Ljubljane, je Trgovec dolžan Appoteki povrniti tudi dokumentirane potne stroške in morebitne stroške običajne nastanitve.

16. člen

Trgovec poravna svojo mesečno obveznost iz naslova Uporabnine v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Appoteke.

Za namen pravilnega obračuna Uporabnine, s podpisom te Pogodbe Trgovec izrecno dovoljuje Appoteki, da spremlja in sešteva promet, porabljen prostor na strežnikih in izvedeno št. API klicev, ki se ustvarjo preko spletne trgovine in integracij Trgovca v sistemu Shopamine.

Obračunsko obdobje po tem členu je od 00.00 ure prvega dne v posameznem obračunskem obdobju do 24.00 ure zadnjega dne v posameznem obračunskem obdobju.

V primeru zamude s plačilom, lahko Appoteka od Trgovca terja plačilo pripadajočih zakonskih zamudnih obresti, oziroma odstopi od pogodbe.

17. člen

Trgovec poravna svojo obveznost iz naslova zanj opravljene podporne storitve oz. opravljenega razvoja nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine v roku 8 dni od datuma izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun Appoteke. Appoteka bo račun za plačilo opravljene podporne storitve oz. razvite nadgradnje izstavila Trgovcu v roku 3 dni od opravljene  storitve oz. izvedene nadgradnje, skupaj s specifikacijo storitev in eventualnih stroškov, na katere se račun nanaša.

V povezavi z izvedenim naročilom za razvoj nadgradnje obstoječih funkcionalnosti Shopamine oz. izvedbo dogovorjenih podpornih storitev, ki jih posamični Uporabnik ni plačal v dogovorjenem roku, lahko Appoteka uveljavlja odškodninske zahtevke zoper Uporabnika, ter od njega terja zapadle zamudne obresti.

18. člen

Appoteka si pridržuje pravico enostransko spremeniti višino Uporabnine in/ali obseg storitev, katerih uporaba je krita s plačevanjem Uporabnine. Spremembe stopijo v veljavo z naslednjim obračunskim obdobjem.

Appoteka se zaveže, da bo v primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, o tem Trgovca obvestila najmanj 15 dni pred začetkom veljave sprememb  preko elektronskega sporočila, ki bo poslan na njegov navedeni kontaktni naslov.

Trgovec, ki se s spremembami iz prvega odstavka tega člena ne strinja, mora v roku osmih dni od dne, ko je Appoteka poslala obvestilo o spremembi iz prejšnjega odstavka, odpovedati uporabo storitev Shopamine, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da Trgovec te spremembe sprejema.

19. člen

Appoteka izstavlja vse račune izključno v elektronski obliki, na v navedeni kontaktni naslov Trgovca iz Obrazca, preko elektronske pošte. Tako izstavljeni računi Appoteke so veljavni s faksimilom podpisa odgovorne osebe Appoteke oz. podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom.

VI. UREDITEV MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED NAKUPOVALCEM IN APPOTEKO

20. člen

Nakupovalec vstopa v pogodbeno razmerje s Trgovcem, zato med Nakupovalcem in Appoteko ne obstajajo medsebojna razmerja.

Trgovec mora v skladu s SP za Nakupovalce, ki bodo prijavljeni v Shopamine, pripraviti splošne pogoje poslovanja, ki bodo urejali medsebojna razmerja med Trgovcem in Nakupovalci, oziroma na drugačen način poskrbeti, da bo njegovo poslovanje zakonito.

Trgovec mora kot upravljavec osebnih podatkov Nakupovalcev poskrbeti, da obdelava osebnih podatkov Nakupovalcev poteka v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ter sprejeti ustrezno  politiko zasebnosti, kakor tudi ostale potrebne ukrepe.

Za vsebino splošnih pogojev poslovanja in politiko zasebnosti iz prejšnjega odstavka, torej za vse vidike legalnosti njegove dejavnosti in poslovanja, je v celoti odgovoren Trgovec. Appoteka ne odgovarja za kakršnekoli spore, kazni ali stroške v zvezi s postopki pred pristojnimi institucijami ali državnimi organi, kakor tudi ne za druge nevšečnosti, ki bi Trgovcu ali Nakupovalcu nastale zaradi neupoštevanja določil iz tega člena.

VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

21. člen

Varstvo osebnih podatkov v celoti urejajo Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v podjetju Appoteka d.o.o., ki so dostopni na preko povezave na spletni strani www.shopamine.com.

22. člen

Varstvo osebnih podatkov, ki so povezani z spletnimi indentifikatorji oz. piškotki, v celoti urejajo Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v podjetju Appoteka d.o.o., ki so dostopni na tej povezavi:

https://www.shopamine.com/sl/varstvo-osebnih-podatkov, ter posebna določila o piškotkih, ki so dostopna na tej povezavi: https://www.shopamine.com/sl/piskotki.

VIII. OZNAČITEV REFERENCE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE

23. člen

Trgovec s sprejemom SP v postopku kreiranja računa Shopamine izrecno soglaša:

 1. Da sme Appoteka njegove spletne strani označiti s storitveno znamko Shopamine (številka prijave: 201271297) (oz. besedilom “Spletna trgovina Shopamine”, “Online store by Shopamine” ipd.), ki lahko vključuje tudi povezavo do Domače strani Shopamine (“hyperlink”). Odstranitev te povezave je stvar individualnega dogovora med Trgovcem in Appoteko, razen v primeru, ko Trgovec uporablja eno od brezplačnih oblikovnih predlog.
 2. Da sme Appoteka na svoji spletni strani, na spletni strani Shopamine, v svoji predstavitveni mapi ter v drugih promocijskih in marketinških gradivih navajati Trgovca in spletno trgovino Trgovca ter logotip Trgovca in logotip spletne trgovine Trgovca, s povezavo do spletne strani Trgovca in do spletne strani spletne trgovine Trgovca, ter ostalih spletnih strani Trgovca, kot referenco, za celotno obdobje trajanja poslovnega razmerja med Appoteko in Trgovcem, ki izhaja iz teh SP, razen če med Appoteko in Trgovcem obstaja pisni dogovor, ki to izključuje.
 3. Da sme Appoteka s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah v sistem Shopamine uporabiti za sestavo nabora podatkov, ki jih sme Appoteka ponuditi kot del storitve Shopamine novim Trgovcem.
 4. Da sme Appoteka v Shopamine in drugje na spletu, v medijih mobilne telefonije, z uporabo spletnih aplikacij in aplikacij mobilne telefonije ter z uporabo novih, trenutno še ne iznajdenih, spletnih trženjskih platform in trženjskih platform mobilne telefonije izvajati vse dovoljene aktivnosti za pospeševanje prodaje njegovih izdelkov in/ali storitev, predvsem sme Appoteka za namen pospeševanja prodaje:
 • uporabljati s strani Trgovca vnešene podatke o izdelkih in/ali storitvah;
 • uporabljati podatke o ravnanju s podatki iz prejšnje alineje, kot npr. iskanje po izdelkih in/ali storitvah s strani Nakupovalcev;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v primerjalnih prikazih, kot npr. primerjava izdelka in/ali storitve enega Trgovca z izdelkom in/ali storitvijo drugega Trgovca ali primerjava več izdelkov in/ali storitev enega Trgovca med seboj;
 • prikazovati podatke o izdelkih in/ali storitvah, vključno z osnovno prikazno sliko izdelka in/ali storitve, v skupnem iskalniku po vseh izdelkih in/ali storitvah, ki jih ponujajo vse spletne trgovine vseh Trgovcev, ki uporabljajo Shopamine;
 • prikazovati najbolje prodajane izdelke in/ali storitve v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje prodajano” oz. “best seller” ipd.;
 • prikazovati najbolje ocenjene izdelke in/ali storitve s strani Nakupovalcev v posebnih rubrikah ter z navedbo “najbolje ocenjeno” oz. “best reviewed” ipd.;
 • prikazovati izdelke in/ali storitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno v posebnih rubrikah ter z navedbo “ugoden nakup” oz. “best buy” ipd.;
 • distribuirati kataloge izdelkov in/ali storitev preko spletnih socialnih in mobilnih omrežij ali preko drugih spletnih strani in spletnih storitev, kot npr. Facebook, Twitter ipd.

Appoteka za izvajanje aktivnosti za pospeševanje prodaje iz prvega odstavka tega člena Trgovcu ne bo zaračunala nobenih doplačil k Uporabnini, kadar pa bo tako doplačilo nujno zaradi zaračunavanja storitev s strani tretjih oseb, bo Appoteka tovrstno plačljivo pospeševanje prodaje izvajala le ob predhodnem pristanku Trgovca na višino doplačila.

Trgovec za izdajo soglasij po prvem odstavku tega člena ni upravičen do nobenih nadomestil ali drugih ugodnosti. Vse ostale pravice industrijske lastnine ter materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se ne prenesejo za namen pospeševanja prodaje na Appoteko, so pridržane Uporabniku.

Brez izrecnega pisnega soglasja Uporabnika, je Appoteki prepovedano posegati v avtorska dela iz 4. alineje tega odstavka, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Če storitev pospeševanja prodaje, ki jo zagotovi Appoteka, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel Uporabnik, Uporabnik Appoteki jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo Appoteka utrpela zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, se lahko Appoteka in Trgovec glede teh vprašanj izrecno pisno dogovorita drugače.

IX. ODGOVORNOST APPOTEKE

24. člen

Appoteka se s skrbnostjo dobrega strokovnjaka trudi za kakovost svojih storitev in za brezhibno ter nemoteno delovanje Shopamine, vendar je v tem kontekstu, narava razmerja med Appoteko in Trgovcem oz. Uporabnikom, obligacija prizadevanja, in Appoteka  ne more zagotavljati, da bodo storitve in funkcionalnosti Shopamine vseskozi delovale varno, neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Appoteka bo Shopamine vseskozi izboljševala, tudi prek redne komunikacije z Uporabniki, ter z upoštevanjem njihovega odziva, kakor tudi s pomočjo drugih pridobljenih povratnih informacij.

25. člen

Priklop na spletno omrežje, registracija in dodeljevanje domene, kakor tudi druge storitve, povezane z dostopom do spleta, niso predmet storitev, ki jih nudi Appoteka v okviru Shopamine. Appoteka zato ne prevzema nobene odgovornosti za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do storitev Shopamine, ki nastanejo zaradi teh motenj in prekinitev oziroma napak, kakor tudi za posledice, ki izvirajo iz njih.

Appoteka Uporabniku, Nakupovalcu, oziroma tretjim osebam, ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, izpad dohodka, izgubo dobička, izgubo ali okrnitev dobrega imena ter druge stroške, nastale zaradi njihove uporabe ali nezmožnosti uporabe Shopamine, predvsem pa je izključena odgovornost Appoteke za:

 • izgubo podatkov;
 • nepravilno dostavljene ali nedostavljene podatke;
 • pomoten ali naključen zapis, izbris ali izpustitev podatkov;
 • napake v programskih orodjih;
 • nepooblaščeno uporabo administratorskega in uredniškega vmesnika;
 • vse primere zlorabe sistema;
 • zamik začetka poslovanja zaradi zavrnitve uporabe Shopamine;
 • podaljšan odzivni čas;
 • varnost, kvaliteto, ustreznost, dobavljivost, dostavo, zanesljivost ali zakonitost kateregakoli produkta in/ali storitve, ki se ponuja in/ali trži prek Shopamine;
 • ustreznost in pravilnost opisov, slik, ponudb, cen ter ostalih podatkov, povezanih s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Shopamine;
 • vsakršno kršitev pravic potrošnikov oz. potrošniškega varstva, ki je, ali bi lahko bila povezana s spletnimi strani Trgovcev, in storitvami Shopamine, oziroma ravnanji Uporabnikov
 • izvedbo transakcij, ki so, ali lahko bile povezana s spletnimi strani Trgovcev, in storitvami Shopamine, oziroma ravnanji Uporabnikov;
 • vsakršno kaznivo dejanje, ki je, ali bi lahko bilo povezano s spletnimi strani Trgovcev, in storitvami Shopamine, oziroma ravnanji Uporabnikov;
 • vsebino vseh ostalih spletnih strani, ki niso neposredno povezane s produkti in/ali storitvami, ki se ponujajo in/ali tržijo prek Shopamine, se pa nahajajo v okviru ali v zvezi s spletnimi stranmi, narejenimi s Shopamine, oziroma so povezane z njegovimi Uporabniki;
 • dogodke, na katere nima vpliva oz. nad katerimi nima nadzora (višja sila kot npr. potres, požar, poplava, vojno stanje, množične demonstracije, izredne vremenske razmere, izpad energije ipd.).

X. ODGOVORNOST TRGOVCA

26. člen

Trgovec izjavlja, zagotavlja in jamči Appoteki:

 • da izpolnjuje vse pogoje za uporabo Shopamine v skladu s SP in da bo v celotnem obdobju uporabe Shopamine upošteval SP;
 • da izpolnjuje vse pogoje za pravno veljavno spletno prodajo in/ali trženje, oziroma poslovanje prek te oblike ponujanja izdelkov in/ali storitev, predvsem da spoštuje vsa veljavna pravila o varstvu potrošnikov in varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, da ima registrirano dejavnost trgovine za prodajo preko spleta oz., da ima pridobljena ustrezna dovoljenja za opravljanje tovrstne dejavnosti, in da ima vsa potrebna dovoljenja, ter pravice, za poslovanje v vseh državah, kjer bo ponujal nakup izdelkov in/ali storitev prek spleta, ter da njegovo ponujeno blago izpolnjuje vse pogoje za vstop na trg;
 • da so podatki, ki jih je posredoval v Obrazcu za kreiranje računa Shopamine, ves čas pravilni, popolni in ažurni, ter da s kontaktnim elektronskim naslovom upravlja izključno on, in da ima do njega le on neposreden dostop;
 • da je Obrazec za kreiranje računa Shopamine vložen v dobri veri, za zakonite namene in ne posega v nobene pravice tretjih oseb;
 • da podaja vsebine in postavi spletne strani in spletno prodajo in/ali trženje tako, da ne krši nobenih pravic tretjih oseb ali veljavnih predpisov, ter da spoštuje prepoved diskriminacije po rasi, spolu, jeziku, veri, političnih nazorih, spolni usmeritvi ali kakšni drugi osebni okoliščini;
 • ne bo nameščal oglasov oziroma tržil izdelek ali storitev, ki lahko predstavlja konkurenco Appoteki;
 • da je kot upravljavec osebnih podatkov Naročnikov, odgovorna oseba po zakonodaji o varstvu osebnih podatkov;
 • da ne postavi spletnih strani in spletne prodaje in/ali trženja v slabi veri, oziroma za namene izvajanja kakršnekoli prepovedane dejavnosti/ponujanja prepovedanega blaga;
 • da spletne strani in vsebine, ki so kreirane preko  Shopamine, niso v nasprotju z zakonom, javnim redom ali moralo in da ne posegajo v ustavne ali zakonske pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine;

Trgovec prevzema nase vso odgovornost za ravnanja vsake osebe, ki jo bo prek Shopamine pooblastil za upravljanje (Administrator) in/ali za urejanje vsebin (Urednik).

Trgovec je v celoti odgovoren za redno poravnavanje davčnih obveznosti iz naslova poslovanja prek Shopamine.

Če Trgovec ne spoštuje obveznosti, izjav, zagotovil in jamstev iz tega člena ter drugih poglavij teh SP, ima Appoteka pravico, da na svojo lastno pobudo, Trgovcu trajno ustavi uporabo Shopamine. Appoteka bo prav tako trajno ustavila uporabo Shopamine Trgovcu, oziroma Uporabniku, ob prejemu uradnega poziva javnega organa, oz. tretje osebe, ki bo ustrezno izkazoval kršitev avtorske pravice oz. pravice industrijske lastnine, ali kršitev kakšne druge varovane pravice oziroma predpisa, ter v primerih, ko bo med Appoteko in Trgovcem nastopil pravni spor.

27. člen

Trgovec se zaveže, da ne bo prekomerno obremenjeval strežnikov Appoteke in da bo spoštoval omejitev prostora (“Gb”) ter omejitev prometa (“bandwith kb/s”, "API requests", "https requests"), ki jo bo Trgovcu za uporabo Shopamine dodelila Appoteka. V primeru prekomerne porabe prostora in/ali prometa lahko Appoteka Trgovcu omeji takšno porabo, ali mu dodatno zaračuna dodatni prostor in/ali promet v skladu z vsakokrat veljavnim Cenikom Appoteke.

Pred izvedbo enega od ukrepov iz prejšnjega odstavka bo Appoteka pisno opozorila Trgovca, da je prekoračil dodeljeni prostor in/ali promet ter ga seznanila s stroški, ki mu bodo zaračunani, če bo želel, da Shopamine v sklopu njegovega računa nemoteno deluje naprej. Če Trgovec ne soglaša z obračunom dodatnih stroškov za prekoračitev prostora in/ali prometa za posamezno obračunsko obdobje, Appoteka spletnim stranem Trgovca v sistemu Shopamine, brez nadaljnjega obvestila, omeji zgornje meje na strežniku Appoteke, zaradi česar se delovanje Shopamine v sklopu Trgovčevega računa lahko upočasni, in/ali deluje s prekinitvami oz. izpadi. Za predmetno upočasnjeno delovanje in/ali delovanje s prekinitvami oz. izpadi, je v celoti in izključno odgovoren Trgovec. V povezavi s stroški, ki bi ob nastopu takih situacij nastali Appoteki, in ki jih posamični Uporabnik oziroma Trgovec, kljub pozivu Appoteke ni plačal v dogovorjenem roku, lahko Appoteka uveljavlja odškodninske zahtevke, ter terja zapadle zamudne obresti.

28. člen

Trgovec je dolžan vse podatke, ki se nanašajo na Appoteko ali njenih poslovnih partnerjev, in do katerih je prišel med izvajanjem svojih aktivnosti na podlagi teh SP, in iz njih izhajajočega poslovnega razmerja z Appoteko, varovati kot poslovno skrivnost. Prav tako je dolžan skrbeti, da nikakršni podatki, listine ali kakršnakoli druga dokumentacija, ne pride v roke nepooblaščenih oseb. Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za Trgovca časovno in krajevno neomejeno, tudi po prenehanju poslovnega razmerja z Appoteko, po teh SP.

Appoteka se prav tako zavezuje, da bo podatke, pridobljene iz, in v zvezi s poslovnim razmerjem z Uporabnikom, trajno varovala kot poslovno skrivnost, in jih brez predhodnega pisnega dovoljenja Uporabnika, ne bo posredovali tretjim osebam. Appoteka se obvezuje, da bo vse svoje sodelavce in pogodbene partnerje, obvestila in zavezala k zaupnosti vseh pridobljenih informacij, ki lahko predstavljajo poslovno skrivnost Uporabnika, ter zagotovila varovanje osebnih podatkov Uporabnika ter Nakupovalcev. 

29. člen

Trgovec se zaveže, da Appoteke, njenih lastnikov, zakonitih in pooblaščenih zastopnikov, zaposlenih, sodelavcev, partnerjev in posrednikov, ne bo vpletal v odškodninske ali druge pravne postopke, zaradi neposredne ali posredne škode, ki je nastala Uporabniku, Nakupovalcu ali tretji osebi, na primer, kot posledica nesoglasja, uporabe ali nepravilne uporabe Shopamine, transakcije, ali dogovora s katerokoli od navedenih oseb, ipd. V nasprotnem primeru je Trgovec dolžan kriti Appoteki vso nastalo škodo in stroške, kakor tudi vse nastale pravne stroške.

Če Trgovec ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovarja Appoteki za škodo, ki nastane iz tega naslova, skupaj z vsemi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ne glede na nasprotno določilo oziroma dogovor, ti SP ne izključujejo ali omejujejo odgovornosti Appoteke oz. Uporabnika glede namerne kršitve teh pogojev, ali kakršno koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče omejiti ali izključiti z zakonom.

XI. PRENEHANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED UPORABNIKOM IN APPOTEKO

30. člen

Trgovec lahko kadarkoli preneha uporabljati Shopamine, če to s pisno izjavo sporoči Appoteki. Pred podajo izjave iz prejšnjega stavka mora Trgovec poravnati Appoteki vse obveznosti iz naslova uporabe Shopamine, ter vse morebitne zapadle zakonite zamudne obresti.

Appoteka Trgovcu ukine možnost uporabe Shopamine najkasneje v roku štirih delovnih dni po prejemu pisne izjave iz prejšnjega odstavka.

Določili prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za Pooblaščenega uporabnika.

V primerih iz prejšnjih treh odstavkov tega člena, razmerja med Uporabnikom in Appoteko avtomatično prenehajo veljati z dnem, ko Appoteka Uporabniku trajno ustavi uporabo Shopamine.

31. člen

V naslednjih primerih lahko Appoteka Uporabniku v vsakem trenutku, brez predhodnega pisnega obvestila, brez odpovednega roka in brez posebne obrazložitve trajno ustavi uporabo Shopamine:

 • zaradi smrti, izgube poslovne sposobnosti ali prenehanja Uporabnika;
 • če Uporabnik ne upošteva SP;
 • če Uporabnik oz. Trgovec krši določila iz Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov;
 • če Uporabnik ne posluje v skladu z zakoni in veljavnimi predpisi,;
 • če je ugotovljeno, da je Uporabnik zlorabil sistem
 • če je  Appoteka prejela uradni poziv javnega organa, oz. tretje osebe, ki je ustrezno izkazal kršitev avtorske pravice oz. pravice industrijske lastnine, oz. kršitev kakšne druge varovane pravice oziroma predpisa,
 • ter v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varnosti ali zaščite Shopamine, drugih Uporabnikov, Nakupovalcev, oz. Appoteke.

Če je Appoteka v skladu s prejšnjim odstavkom trajno ustavila uporabo Shopamine Trgovcu, se istočasno avtomatično trajno ustavi uporaba Shopamine tudi vsem Pooblaščenim uporabnikom, ki jih je pooblastil ta Trgovec.

Z dnem trajne ustavitve uporabe Shopamine se Uporabniku onemogoči in blokira dostop do Shopamine.

32. člen

Appoteka lahko pisno odpove nudenje Shopamine:

 • brez navajanja odpovednih razlogov, z odpovednim rokom 6 mesecev, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve, pred iztekom prvega leta, v katerem je zadevni Uporabnik uporabljal Shopamine ;
 • brez navajanja odpovednih razlogov, z odpovednim rokom 3 mesece, če odpoveduje zaradi lastne poslovne odločitve, po izteku prvega leta, v katerem je zadevni Uporabnik uporabljal Shopamine

Odpovedni rok začne teči naslednji delovni dan, po vročitvi pisne odpovedi nasprotni stranki. V času odpovednega roka je Appoteka dolžna zagotavljati Uporabniku nemoteno opravljanje storitev.

33. člen

Pred prenehanjem razmerja med Trgovcem in Appoteko mora:

 • Trgovec poravnati Appoteki vse obveznosti, ki bodo zapadle do dne prenehanja, ter vse morebitne zapadle zakonite zamudne obresti; in
 • Uporabnik vsa naročila Nakupovalcev, ki še niso bila izvršena, realizirati ali pa stornirati tako, da so v spletni prodaji Trgovca znotraj Shopamine vsa naročila zaključena, sicer takšno stornacijo opravi Appoteka ob blokadi dostopa do Shopamine. O izvršeni stornaciji naročil po prejšnjem stavku Appoteka ni dolžna posebej obveščati niti Uporabnika, niti Nakupovalcev, katerih naročila so bila stornirana.

Appoteka Trgovcu ni dolžna iz spletnih strani narejenih v Shopamine izvoziti podatkov.

XII. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

34. člen

Appoteka lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Shopamine, in v primeru sprememb lastne poslovne politike v zvezi s poslovanjem Shopamine, spreminja in/ali dopolnjuje te SP, o čemer bo vsakič seznanila Uporabnika na primeren način, pri čemer se kot primeren način šteje zlasti obveščanje prek Domače strani Shopamine, ali preko navedenih kontaktnih naslovov elektronske pošte iz Obrazca, ali preko obvestil v nadzorni plošči (t.i. Dashboard) znotraj administratorskega vmesnika. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve SP začnejo veljati in se uporabljajo z iztekom osemdnevnega roka, ki začne teči od dne objave sprememb in/ali dopolnitev, na Domači strani. Če je sprememba in/ali dopolnitev SP nujna, npr. zaradi potrebne uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo, že v krajšem času, ki bo v njih, kakor tudi v obvestilih, posebej naveden.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami SP ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi SP odpovedati uporabo Shopamine, sicer se po izteku tega roka šteje, in nasproten dokaz ni dopusten, da Uporabnik spremembe in/ali dopolnitve SP sprejema.

Appoteka bo Uporabnika prek obvestil na Domači strani Shopamine redno obveščala tudi o ostalih novostih pri poslovanju s Shopamine.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Appoteka omogoča polno funkcionalnost in normalno delovanje Shopamine samo za posamezne POLNE različice spletne storitve, ne pa tudi za t.i. BETA različice, ter preizkusne različice. Appoteka na Domači strani Shopamine objavi, ali je posamezna različica, ki je na voljo Uporabnikom, POLNA različica, ali BETA različica.

Dokler je posamezna različica Shopamine v BETA stadiju, jo Uporabnik lahko uporablja izključno na svojo lastno odgovornost, pri čemer je izključena vsakršna odgovornost Appoteke za normalno delovanje Shopamine, predvsem pa je izključena odgovornost Appoteke za:

 • polno delovanje vsake posamezne funkcionalnosti in/ali več funkcionalnosti v medsebojnih razmerjih;
 • stabilnost delovanja Shopamine;
 • programske in sistemske napake ter hrošče (t.i. bug);
 • nespoštovanje pravil o medsebojnem obveščanju in objavah.

36. člen

Za SP in za vse spore med Appoteko in Uporabnikom velja in se uporablja slovensko pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Vsa medsebojna komunikacija med Appoteko in Uporabnikom mora potekati v jeziku, v katerem so sestavljeni SP oz. v angleškem jeziku.

Appoteka in Uporabnik bosta vse spore, ki nastanejo iz medsebojnih razmerij po SP, reševala sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Appoteko in Uporabnikom izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Appoteka in Uporabnik kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s SP, se smiselno uporabljajo zadevna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

37. člen

SP začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od njihove objave na Domači strani, ter so zainteresiranim osebam na voljo v elektronski obliki na spletni strani https://www.shopamine.com/sl/terms-of-service.

Zadnja sprememba SP: 20 oktober 2022